Bemanningsanställdas introduktion i arbetet brister

4 juni, 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.

 

Användningen av bemanningsföretag är utbredd i Sverige såväl inom det privata näringslivet som inom den offentliga sektorn. Var femte arbetsställe hyr årligen in arbetstagare. Idag finns cirka 83 000 årsarbetskrafter i personaluthyrningsverksamhet. De är ofta unga, många är oerfarna och mer än var femte person är utlandsfödd. Inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre. Kortare uppdrag och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser bidrar till att bemanningspersonal i högre utsträckning än andra är utsatta för risker på jobbet.

 

Drygt sex av tio arbetsställen ska åtgärda arbetsmiljöbrister
Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen, varav 340 finns på personaluthyrningsföretag och 540 på inhyrande företag. De inhyrande företagen finns inom flera olika näringsgrenar, som parti- och detaljhandel, tillverkning, hälso- och sjukvård samt magasinering och andra stödtjänster till transport.

 

Drygt 6 av 10 inspekterade arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Kraven handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som finns inte fungerar i praktiken.

 

Krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön
Kraven mot bemanningsföretag handlar i större omfattning än kraven mot kundföretagen om företagets förebyggande arbetsmiljöarbete och rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Bristerna hos kundföretagen handlar oftare om att åtgärda risker och brister i den fysiska arbetsmiljön, om brister och krav om kunskaper och kompetens hos chefer och arbetsledning samt kundföretagens introduktion och instruktioner till de bemanningsanställda.

 

Vanliga brister hos bemanningsföretag:
• brister i att undersöka och riskbedöma arbetsmiljöförhållanden för de bemanningsanställda vid uthyrning
• brister i rutiner för arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de anställda
• brister i åtgärder och handlingsplan för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön och/eller i arbetsställets systematiska arbetsmiljöarbete
• brister i introduktion av och instruktioner för de anställda

 

Vanliga brister hos kundföretag:
• brister i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker
• brister i kunskaper och kompetens hos chefer och arbetsledning
• bristande beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd
• brister i undersökning av de belastningsergonomiska riskerna i arbetet
• brister i sin skyldighet att se till att den bemanningsanställda har kunskaper om rätta arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, med mera.

 

Fakta:
Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som all anställd personal. Bemanningsföretag och kundföretag ansvarar gemensamt för den anställdes arbetsmiljö. De ska tillsammans bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där introduktion är en viktig del. Här finns mer information och stöd om det gemensamma arbetsmiljöansvaret.

 

Inspektionsinsatsen omfattar 880 arbetsställen varav 340 i bemanningsföretag och 540 i inhyrningsföretag. Inspektionerna genomfördes inledningsvis mot arbetsställen som anmält arbetsskador och sedan mot bemanningsföretag som inte inspekterats tidigare samt deras kunder. Inriktningen på inspektionerna var att kontrollera brister i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet – och då särskilt i introduktionen – både hos ut- eller inhyraren som t.ex. bidragit till de inträffade skadorna.

 

Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1 000 för samtliga branscher. För bemanningsanställda män var frekvensen 15 per 1 000. De vanligaste skadorna som drabbar bemanningsanställda sker när de kör truck eller hanterar kniv, handhållen slipmaskin, pallar och förpackningar.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.