Bygg- och fastighetsmål – juni 2018

30 juni, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juni 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 3927-17
I mål om byggsanktionsavgift har Mark- och miljööverdomstolen funnit att inredande av toaletter och kontor i en industrihall med sju oinredda lokaler har varit anmälningspliktigt. Därför har byggsanktionsavgift påförts för den sanktionsarea som har berörts av ändringen

 

P 5933-17
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden skulle medföra en väsentlig begräsning av havsutsikten för den klagande grannen. Eftersom sökanden inte kan utnyttja byggrätten på sin fastighet på något annat likvärdigt sätt har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att den olägenhet som tillbyggnaden kommer att medföra för den klagande grannen inte innebär att bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL utgör hinder mot det sökta bygglovet.

 

P 3840-17
Nämnden har påfört två fastighetsägare byggsanktionsavgift för att ha flyttat en lovpliktig byggnad utan startbesked. MÖD har funnit att nämnden, som valt att inte bemöta fastighetsägarnas invändning om att byggnaden varit placerad mer än 4, 5 meter från tomtgränsen och att åtgärden därför inte varit bygglovspliktig, inte har visat att bygglov krävts för åtgärden och att det därmed inte funnits förutsättningar för att påföra fastighetsägarna byggsanktionsavgift.

 

P 11037-17
Mark- och miljödomstolen har ex officio, dvs. utan att någon part påkallat det, prövat om den bebyggelse planen medger uppfyller kravet på direkt solljus för bostäder, och funnit att så inte var fallet. Mark- och miljödomstolen borde inte ha gjort denna prövning då uppfyllelsen av kravet innefattar ett betydande inslag av bedömning. Efter att motparten i Mark- och miljööverdomstolen påkallat prövning av denna fråga har Mark- och miljööverdomstolen funnit att kommunen har agerat inom det handlingsutrymme den aktuella bestämmelsen medger. Även fråga om överensstämmelse med översiktsplan samt påverkan på kulturvärde och riksintresse.

 

F 6181-17
Ersättning vid bildande av gemensamhetsanläggning för befintlig väg. Gemensamhetsanläggning har inrättats för en befintlig samfälld väg som sedan tidigare tagits i anspråk med stöd av överenskommelse från 1895. Enligt överenskommelsen skulle vissa delägare för all framtid vara befriade från underhållsansvar för vägen som ersättning för den mark som tagits i anspråk för vägen. MÖD har funnit att någon ersättning för marken inte kan utgå men att de aktuella delägarna har rätt till ersättning för den förlorade rättigheten att använda vägen utan kostnad.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.