Miljömål – juni 2018

30 juni, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4931-17
Ersättning vid bildande av naturreservat på del av en skogsfastighet. Utöver intrångsersättning motsvarande marknadsvärdeminskningen på fastigheten som skogsfastighet betraktad har markägaren även tillerkänts viss ersättning för övrig skada avseende förlust av bergstensmassor vilka markägaren tillgodogjort sig i en verksamhet som pågick vid tidpunkten för reservatsbeslutet.

 

M 3336-17
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad inne- och utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

 

M 5186-17
Tillstånd har getts för bl.a. grävningsarbeten i en vattenförekomst i Mölndalsån trots att åtgärderna riskerar att leda till en försämring av vattenförekomstens status. Vid bedömningen har MÖD funnit att rimlighetsavvägningen enligt 2:7 MB ska ske med beaktande av de krav som följer av art. 4.7 i ramdirektivet för vatten och att omständigheterna i detta fall – där syftet med åtgärden är att förebygga samhällsskadliga översvämningar – är sådana att det finns förutsättningar för tillstånd trots att åtgärderna kan leda till försämrad ytvattenstatus.

 

M 6508-17
Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt ett beslut av Nataturvårdsverket om tilldelning av utsläppsrätter. Mark- och miljööverdomstolen har tolkat ett förhandsavgörande av EU-domstolen på så sätt att det är den som konsumerar ånga och inte den som producerar ånga som ska tilldelas utsläppsrätterna för ångan när dessa levereras mellan två anläggningar inom ETS-systemet. Detta gäller oavsett om den som konsumerar ånga också levererar ånga vidare till andra mottagare oavsett om de ingår i ETS-systemet eller inte.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.