Nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitrat-emulsioner, -suspensioner och -geler

15 juni, 2018

MSB föreslår nya föreskrifter avseende hantering av emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat (ANE). Dessa produkter används i mycket stora mängder vid civila sprängningsarbeten, exempelvis vid anläggandet av tunnlar och inom gruvnäringen. De transporteras i allmänhet under UN-nummer 3375 i Klass 5.1 enligt ADR.

 

Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE) är förstadier till bulksprängämne som används vid praktiskt taget alla civila sprängningsarbeten samt inom gruvnäringen. Internationellt har ett antal olyckor skett med ANE, senast i Norge då en så kallad ”laddtruck” fylld med ANE exploderade2. Även om branschen hittills i hög grad varit självreglerande innebär den konkurrens som råder mellan företagen och pressen från kunderna att denna självreglering behöver fastställas i regelverk för att upprätthålla en säker hantering och ge alla företag samma förutsättningar att bedriva en säker verksamhet.

 

De föreslagna reglerna innebär i huvudsak att nuvarande branschpraxis kodifieras i form av en ny föreskrift om hantering av ANE med stöd av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Samtidigt föreslås ett tillägg till MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Tillägget innebär att mekanisk bearbetning av ANE anses utgöra hantering av explosiv vara, vilket främst gäller tillverkning av ANE och är rådande praxis.

 

I samband med ovanstående ändring av MSBFS 2010:4 föreslås även redaktionella ändringar av denna föreskrift vilka uteslutande handlar om uppdateringar av referenser till andra regelverk och inte får några konsekvenser.

 

Här finner Ni förslaget till nya föreskrifter.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.