Radonbidrag

1 juli, 2018

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

 

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

 

Vad är radon?
Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

 

Vem kan få bidraget?
Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

 

Vilka åtgärder kan ge bidrag?
Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. En redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.

 

Det kan till exempel handla om ventilationsåtgärder, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggandet av en radonbrunn.

 

Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen!

 

Hur stort är bidraget?
Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

 

Får radonbidraget kombineras med ROT-avdrag?
Om den sökande har ansökt, eller har för avsikt att ansöka om ROT-bidrag för samma åtgärder, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnader.

 

Hur ansöker man?
Ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökningsblankett finns på Boverkets webbplats och till ansökan ska bifogas:
1. en mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning
2. en handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån
3. en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.

 

Handling enligt andra punkten, samt redovisning enligt tredje punkten, ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Kompetens inom området kan till exempel visas med certifiering för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter. Kompetens kan även visas med andra handlingar såsom diplom, examensbevis, tjänstgöringsintyg eller motsvarande.

 

Till ansökan bör även bifogas en ritning eller motsvarande handling som visar byggnaden och var de sökta åtgärdera kommer att placeras. Företräds sökanden av annan ska fullmakt bifogas ansökan.

 

Utbetalning och uppföljning
Sista dag för färdigställande
Länsstyrelsen beslutar i varje enskilt ärende när åtgärderna senast ska vara färdigställda och när du senast ska begära att bidraget ska betalas ut. Om du inte slutför arbetet eller inte kommer in med begäran om utbetalning inom den tid som länsstyrelsen meddelar kan ditt bidragsbeslut återkallas.

 

Begäran om utbetalning
Bidraget betalas ut i efterskott när arbetet är slutfört. Begäran om utbetalning ska göras på den blankett som följer med bidragsbeslutet. Till begäran om utbetalning ska du bifoga en kopia av faktura som visar kostnaden för radonsaneringsåtgärderna och den tidpunkt vid vilken åtgärderna påbörjades.

 

Uppföljningsmätning
Ett villkor för bidraget är att du efter saneringsåtgärderna gör en uppföljningsmätning av radonhalten. Uppföljningsmätningen ska göras på samma sätt som den bidragsgrundande mätningen.

 

Här finner Ni ansökningsblankett.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.