Bygg- och fastighetsmål – september 2018

30 september, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 1907-18
Parkeringsplatser utmed en husfasad har ansetts olämpligt placerade. MÖD anser därför att nämnden har haft fog för att neka bygglov och förelägga om rättelse

 

P 1866-18
I likhet med mark- och miljödomstolen har MÖD bedömt att utformningen av två flerbostadshus inte överensstämmer med detaljplanens krav på gestaltning och anpassning till omgivningen samt tillåtet antal lägenheter. Förutsättningar att ge bygglov har därför saknats.

 

P 1991-18
Fråga om klagorätt över beslut om bygglov när fastigheterna skiljs åt av ett vattenområde. Med hänsyn till förhållandena på platsen och avståndet mellan fastigheterna samt de åtgärder som bygglovet avser har klagorätt inte tillerkänts ägarna av fastigheten på andra sidan vattenområdet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.