Nu är det dags att mäta radon

28 september, 2018

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

 

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

 
Vad är radon?
Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

 

Vem kan få bidraget?
Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

 

Vilka åtgärder kan ge bidrag?
Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. En redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.

 

Det kan till exempel handla om ventilationsåtgärder, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggandet av en radonbrunn.

 

Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen!

 

Hur stort är bidraget?
Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

 

Får radonbidraget kombineras med ROT-avdrag?
Om den sökande har ansökt, eller har för avsikt att ansöka om ROT-bidrag för samma åtgärder, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnader.

 

Mätning av radonhalten
Mätning av radonhalt ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning” följas. Årsmedelvärdet ska anses vara lika med bostadens medelvärde för mätperioden förutsatt att följande villkor är uppfyllda. Mätning ska ske:
• under minst två månader
• under eldningssäsong (normalt tiden från den 1 oktober till den 30 april)
• i minst två rum som används varje dag i bostaden, dock inte i badrum
• på varje våningsplan som används som boutrymme
• med instrument som kalibrerats på för mätmetoden vedertaget sätt.

 

Årsmedelvärdet och de uppgifter som enligt ovan ligger till grund för bestämmandet av årsmedelvärdet ska redovisas i en mätrapport. Mätrapporten ska även innehålla uppgift om mätmetod och mätinstrument.

 

Radonmätningen får inte vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det finns synnerliga skäl får en mätning som är äldre än fem år godkännas.

 

Här finner Ni mer information.

Här kan Ni ansöka om radonbidrag.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.