Arbetsrättsmål – oktober 2018

31 oktober, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

AD 2018 nr 61, 2018-10-05 
Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger avseende en s.k. värvningsklausul för dataspelsutvecklare.

 

AD 2018 nr 63, 2018-10-10 
Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner mellan SAS och Svensk Pilotförening.

 

AD 2018 nr 65, 2018-10-24 
I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den lokala fackliga organisationen rätt att fortlöpande granska löneförhållandena och ta del av avlöningslistor. Fråga om ett bolag brutit mot avtalet genom att inte låta förbundets fackliga förtroendemän ta del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kan knytas till identifierbara arbetstagare, såvitt avser utanförstående arbetstagare och om det skulle ha varit i strid med den tidigare gällande personuppgiftslagen att lämna ut de omtvistade uppgifterna. Arbetsdomstolen har funnit att en behandling av personuppgifterna, genom att lämna ut uppgifterna till förbundet, skulle ha varit tillåten enligt 10 § f) personuppgiftslagen och att bolaget därmed gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte lämna ut uppgifterna.

 

AD 2018 nr 66, 2018-10-24
En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen. Han har sedan varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med arbetsgivarens uttryckliga besked. Fråga om arbetstagaren avslutat anställningen själv eller om arbetsgivaren skilt honom från anställningen. Även fråga om det funnits skäl för avskedande eller uppsägning till följd av hans frånvaro.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.