Miljömål – oktober 2018

31 oktober, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6797-17
Mark- och miljööverdomstolen har vid omprövning av utslag enligt 1880 års vattenrättsförordning avseende dämningsrätt funnit att de i första hand yrkade minimitappningsvillkoren skulle innebära en inskränkning av bolagets rätt enligt utslagen och således ge rätt till ersättning för produktionsförlust. Med hänsyn till hur talan har förts har i stället de i andra hand yrkade minimitappningsvillkoren, motsvarande den ersättningsfria andelen om fem procents produktionsförlust, bifallits.

 

M 10718-17
MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att brand genom gnistbildning vid markberedning inte utgör en sådan annan liknande störning som kan föranleda strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 3 § första stycket 8 miljöbalken.

 

M 3171-18
Ansökan om införsel och hantering av entreprenadberg, rena jord- och schaktmassor mm. Frågan var om lokaliseringen av verksamheten är lämplig i en befintlig grustäkt. Av utredningen i målet, bland annat yttrande av SGU, framkom att täktbotten ligger nära grundvattennivån och att det finns risk att eventuella föroreningar påverkar vattenförekomsten negativt. Verksamhetsutövaren anförde att endast oförorenade massor skulle tas emot. MÖD ansåg att det är svårt att säkerställa renheten i stora mängder massor och eftersom genomsläppligheten i marken är hög och vattenförekomsten ligger nära täktbotten finns risk för förorening. Domstolen avslog därför ansökan.

 

M 6797-17
En kommunal nämnd förelade en fastighetsägare att årligen lämna in egenkontrolldokumentation för ett minireningsverk på fastigheten. Kommunen överklagade beslutet till länsstyrelsen som upphävde föreskriften om årlig rapportering eftersom detta inte ansågs vara motiverat. Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har gjort samma bedömning och avslagit kommunens överklaganden andelen om fem procents produktionsförlust, bifallits.

 

M 2873-18
MÖD har ansett att det inte finns skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB