Bygg- och fastighetsmål – november 2018

30 november, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under november 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 9494-17
MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för inredning av en vindsvåning på en fastighet i centrala Stockholm inte kan beviljas eftersom åtgärden skulle medföra en alltför stor negativ inverkan på byggnadens kulturhistoriska värden och därmed stå i strid med både detaljplanens och PBL:s varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Sökt bygglov för omdisponering av fastighetens inre planlösning och ombyggnad av ett pigtrapphus har dock beviljats.

 

P 10193-17
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen i en detaljplan har prövat markens lämplighet för Sevesoverksamhet på det sätt som krävs och att planens reglering avseende skyddsavstånd till befintlig bebyggelse är tillräcklig.

 

F 11551-17
Ansökan om ledningsrätt för en befintlig förstärkarstation för optofiber inom område med detaljplan. Den byggnad som innehåller förstärkarstationen är till ca 70 procent placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att denna avvikelse från detaljplanen inte kan betraktas som mindre enligt 8 § ledningsrättslagen. Det har därmed inte funnits förutsättningar att bifalla ansökan.

 

F 1400-18
Omprövning av tomträttsavgäld för handelsfastigheter i Stockholm. Fråga om vilket markvärde som ska åsättas regleringsobjekten. Om jämförelseobjekten och regleringsobjekten är tillräckligt lika bör det vara tillräckligt med ett fåtal jämförelseobjekt för att resultatet av ortsprismetoden ska vara tillförlitligt. Vid sådant förhållande har MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att alternativa metoder, som en SOU-kalkyl, inte ska tillämpas. Även fråga om hänsyn som ska tas till en byggrätt under mark vid bestämmande av avgäldens storlek.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.