Slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

2 november, 2018

Slutdatum närmar sig för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Efter detta slutdatum får Ni inte längre använda eller släppa ut ämnena på marknaden, om Ni inte har tillstånd. Om Ni är nedströmsanvändare kan Ni i vissa fall ha möjlighet att använda Er leverantörs tillstånd.

 

Om Ni eller Er leverantör har lämnat in en tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får Ni fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa.

 

Även sista ansökningsdatum närmar sig för flera ämnen på bilaga XIV. Sista ansökningsdatum är det datum då Ni senast måste ansöka om tillstånd om Ni inte vill riskera uppehåll i Er användning i väntan på beslut.

 

Slutdatum
Slutdatum 22 januari 2019 (sista ansökningsdatum 22 juli 2017)
• Krom(III)kromat (EC-nr: 246-356-2, CAS-nr: 24613-89-6)
• Strontiumkromat (EC-nr: 232-142-6, CAS-nr: 7789-06-2)
• Kaliumbis(zinkkromat)hydroxid (EC-nr: 234-329-8, CAS-nr: 11103-86-9)
• Zinkkromat(VI)hydroxid (EC-nr: 256-418-0, CAS-nr: 49663-84-5)

 

Sista ansökningsdatum
Sista ansökningsdatum 4 januari 2019 (slutdatum 4 juli 2020)
• 1-Brompropan (n-propylbromid) (EG-nr: 203-445-0, CAS-nr: 106-94-5)
• Diisopentylftalat (EG-nr: 210-088-4, CAS-nr: 605-50-5)
• 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika (EG-nr: 276-158-1, CAS-nr: 71888-89-6)
• 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-grenade alkylestrar, grenade och raka (EG-nr: 271-084-6, CAS-nr: 68515-42-4)
• 1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak (EG-nr: 284-032-2, CAS-nr: 84777-06-0)
• Bis(2-metoxietyl)ftalat (EG-nr: 204-212-6, CAS-nr: 117-82-8)
• Dipentylftalat (EG-nr: 205-017-9, CAS-nr: 131-18-0)
• n-pentyl-isopentylftalat (EG-nr: -, CAS-nr: 776297-69-9)

 

Sista ansökningsdatum 4 april 2019 (slutdatum 4 oktober 2020)
• Antracenolja (EG-nr: 292-602-7, CAS-nr: 90640-80-5)
• Beck, koltjära, högtemp. (EG-nr: 266-028-2, CAS-nr: 65996-93-2)

 

Sista ansökningsdatum 4 juli 2019 (slutdatum 4 januari 2021)
• 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer] (EG-nr: -, CAS-nr: -)
• 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad [ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem] (EG-nr: -, CAS-nr: -)

 

Kom ihåg att uppdatera Era uppgifter i produktregistret om Ni har fasat ut dessa ämnen ur Era produkter.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.