Blaikengruvan saneras för 200 miljoner kronor

20 december, 2018

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.

 

Rester från gruvbrytningen vid gruvan utanför Sorsele har läckt tungmetaller sedan brytningen upphörde i början av 2000-talet. Utsläppen har påverkat alla nedströms vattendrag, och är en av de största källorna till utsläpp av zink till Östersjön.

 

Tillstånd för gruvbrytning vid Blaikengruvan beviljades först till företaget ScanMining i början av 2000-talet. Brytning av zink, bly och guld skedde under ett par år i början av 2000-talet men företaget försattes i konkurs 2007. Verksamheten köptes upp av Lapland Goldminers, men även Lapland Goldminers försattes i konkurs 2012. I konkursboet fanns otillräckliga medel avsatta för att sanera gruvan och avfallet trots att negativ miljöpåverkan från verksamheten var mycket stor.

 

En förutsättning för att kunna besluta om saneringen var att ägarskapet för fastigheten kommer att övergå till en myndighet.

 

En central fråga för att undvika en liknande situation i framtiden är att en korrekt avfallshanteringsplan och en korrekt beräkning av den ekonomiska säkerheten görs vid tillståndsprövningen av en gruvverksamhet.

 

I avvaktan på möjligheten att fatta beslut om sanering har Naturvårdsverket bekostat reningen av lakvatten från gruvavfallet för att minska metallhalten. Om ingen efterbehandling sker och vattenreningen avslutas så skulle belastningen av zink från gruvområdet bli i storleksordningen 80-100 ton per år och påverka ett mycket sort område.

 

Beslutet om sanering omfattar en sanerings- och efterbehandlingsplan på tio år. Naturvårdsverket kan bara fatta beslut om medel för en tioårsperiod, och därefter behövs ett nytt beslut om saneringsarbetet behöver fortsätta. För Blaikengruvan är det sannolikt att det kommer att krävas ytterligare sanering. Åtgärderna går huvudsakligen att utföra under barmarkssäsong mellan maj och oktober. Arbetet kräver även löpande vattenrening med provtagning för att se att åtgärderna har haft rätt effekt. Detta kan behöva pågå under uppskattningsvis ca 30-40 år efter att saneringen är genomförd och är inte inkluderad i beslutet.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.