Bygg- och fastighetsmål – december 2018

31 december, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under december 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 10515-17
Frågor om byggsanktionsavgift, bygglov i efterhand, vitesföreläggande m.m. avseende åtgärder (byte av fönster och balkongdörrar) på en fastighet i centrala Helsingborg. Eftersom det inte visats att de bygglovspliktiga åtgärderna påbörjats innan nu gällande PBL, med dess krav på startbesked, trädde i kraft har MÖD avslagit nämndens yrkande om byggsanktionsavgift. MÖD har dock inte funnit skäl att bevilja bygglov i efterhand för byte av balkongdörrar eller att upphäva ett föreläggande vid vite att återställa dessa dörrar så att de motsvarar det utseende de hade innan de byttes ut.

 

P 5579-18
Byggsanktionsavgift hade påförts en fastighetsägare för att denne bytt takmaterial på ett radhus från eternit till plåt utan bygglov. MÖD ansåg att byte av takbeklädnadsmaterial på det aktuella radhuset inte skulle anses bygglovspliktigt. Åtgärden innebar snarare en anpassning till bebyggelsens nuvarande karaktär då flertalet grannar redan utfört bytet. Eftersom åtgärden inte var bygglovspliktig saknades förutsättningar att påföra byggsanktionsavgift.

 

P 3379-18
MÖD har funnit att den tioåriga preskriptionstiden i 11 kap. 20 § PBL ska räknas från tidpunkten när byggnad avsedd för industriändamål olovligen tagits i anspråk för bostadsändamål. Då det mot bakgrund av de uppgifter som klagande lämnat inte går att utesluta att det olovliga ianspråktagandet skedde för mer än tio år sedan har nämnden inte kunnat besluta om rättelseföreläggande.

 

F 3299-17
Fråga bl.a. om tillämplig timkostnadsnivå för handläggare i lantmäteriförrättning. I förrättningen hade endast en mycket liten del av de redovisade timmarna utförts av personal som debiterat enligt den lägsta timkostnadsnivån. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en förrättning kan vara så omfattande och ha sådan beskaffenhet att det i olika delmoment behövs flera handläggare med högre kompetens som biträder förrättningslantmätaren och att det kan förekomma att det i ett enskilt fall är rationellt att en handläggare med högre kompetens även utför vissa moment som i och för sig hade kunnat utföras av annan personal. Mark- och miljööverdomstolen har emellertid ansett att det inte klart framgått i målet varför det funnits ett så stort behov av kvalificerade handläggare och att det därför beträffande några delmoment saknades förutsättningar för vissa handläggare att debitera enligt en högre timkostnadsnivå. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Lantmäteriets överklagande.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.