Inga tydliga samband mellan äldre förare och inblandning i olyckor

12 december, 2018

Frågan om hälsokontroller för äldre bilförare behöver inte utredas vidare. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen i en forskningsrapport om äldre och risker i trafiken. Men myndigheten föreslår fortsatta studier om bilförare som har vissa diagnoser – i alla åldersgrupper.

 

Transportstyrelsen har tillsammans med forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, utrett om det finns något samband mellan sjukdomar och inblandning i trafikolyckor med fokus på bilförare som fyllt 65 år.

 

Många länder inom EU har obligatoriska hälsokontroller för äldre förare. Sverige har det inte eftersom man anser att det saknas fakta som visar att hälsokontroller skulle ha en positiv effekt på trafiksäkerheten.

 

Studien bygger på en omfattande matchning av olycksdata och sjukvårdsdata, vilket tidigare inte gjorts i detta syfte.

 

Resultaten visar att förare med ålderstypiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och synfunktioner inte har en så hög sannolikhet att vara inblandad i en olycka. Förare med demens, en diagnos som också är starkt åldersberoende, har en lägre sannolikhet för olycka, jämfört med förare utan denna diagnos. Detta kan bero på att man ofta slutar att köra bil när man fått sin demensdiagnos.

 

Däremot visar studien på några sjukdomsgrupper som har ökad sannolikhet för olycka som myndigheten vill utreda närmare, t.ex. missbruks- och beroendesjukdomar, psykiska sjukdomar, epilepsi och diabetes.

 

Transportstyrelsen är ansvarig för de regler som gäller för körkortsinnehav vid sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar.

 

Här finner Ni hela rapporten.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.