Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

30 december, 2018

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. De nya reglerna innebär att ett karensavdrag ersätter den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

 

Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek och karensavdragets storlek kan arbetsmarknadens parter avtala om.

 

För majoriteten arbetstagare innebär de nuvarande reglerna om karensdag att en arbetstagare vid sjukfrånvaro från arbetet får sjuklön som motsvarar 80 procent av de förlorade anställningsförmånerna från arbetsgivaren med undantag för frånvaron den första dagen i sjuklöneperioden. Avdraget blir storleksmässigt detsamma oavsett vilken arbetsdag som utgör första sjukfrånvarodagen.

 

De nuvarande reglerna om en karensdag kan i vissa avseenden få mindre önskvärda effekter. Karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reglerna medföra att arbetstagaren förlorar en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Likaså för en arbetstagare med koncentrerat deltidsarbete.

 

Så räknar Ni ut karensavdraget
Bertil tjänar 100 kr/ timme och har en avtalad tjänstgöringsgrad på 100% fördelat på 40 timmar per vecka och 8 timmar per dag.

Han insjuknar på tisdagen kl 11.00, efter att ha arbetat 3 timmar.

Sjuklön per timme: 100 kr x 80 % = 80 kr

Sjuklön på en genomsnittlig vecka = 80 % x (40 h x 100 kr) = 3 200 kr

Karensavdrag = 20 % x 3 200 = 640 kr

 

Exempel på hur Ni räknar ut lön
Bertil ska ha betalt för de 3 timmar han arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Dessutom ska han ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Från hans sjuklön ska Ni dock göra ett karensavdrag, men eftersom karensavdraget är högre än sjuklönen så kan Ni inte dra av hela karensavdraget under första dagen.

Dag 1: Bertil får betalt för de timmar han arbetat med 300 kr.
Karensavdraget blir 400 kr under första dagen (vilket motsvarar det belopp han fick i sjuklön, se ovan). Kvar i karensavdrag efter dag 1 är 640 kr – 400 kr = 240 kr.

Bertil är fortsatt sjuk även under onsdagen då han skulle ha arbetat 8 timmar.

Sjuklönen för dag 2 är 8 h x 80 kr = 640 kr.

Dag 2: Eftersom sjuklönen är 640 kr för denna dag och Ni har 240 kr kvar av karensavdraget ska Ni minska Bertils sjuklön med 240 kr. Ett helt karensavdrag i sjukperioden har då gjorts och Bertil får sjuklön med 400 kr för dag 2 i sjukperioden (640 kr – 240 kr).

Om Bertil är fortsatt sjuk följande dagar får han sjuklön som vanligt till och med dag 14.

 

Här finner Ni mer information.

 
Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.