Miljömål – december 2018

31 december, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 10966-17
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att grävning i ett dike inte utgjort dispens- och tillståndspliktig markavvattning och därför upphävt ett tillsynsföreläggande.

 

M 1572-18
Ett föreläggande från tillsynsmyndigheten angående vattenflödet avseende en vattenverksamhet som har tillståndsprövats enligt miljöbalken har inte ansetts rymmas inom ramen för vilka förelägganden som kan meddelas enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.

 

M 10406-17
Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Trafikverket utförde vissa arbeten som gav upphov till bl.a. vibrationer. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte är övervägande sannolikt att skador på en närliggande fastighet orsakades av störningarna från arbetena.

 

M 10904-17
Försiktighetsmått för skjutbanor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att verksamheten omfattas av miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet. Säkerhetsaspekterna har prövats av Polismyndigheten och det finns inte skäl att förbjuda verksamheten enligt miljöbalken. Det finns inte heller skäl att skärpa bullerkraven på verksamheten.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB