Sveriges klimatutsläpp minskar marginellt

12 december, 2018

För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en procent visar ny statistik från Naturvårdsverket. Industrins utsläpp ökar något efter en längre period av minskningar, medan utsläpp från el och fjärrvärmeproduktion minskar.

 

Naturvårdsverket har publicerat en ny rapport avseende officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser (så kallade klimatpåverkande utsläpp) inom Sveriges gränser. Utsläppen var 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Det motsvarar en minskning om 0,5 miljoner ton jämfört med 2016. För att nå netto-noll-målet till senast 2045 behöver utsläppsminskningstakten i genomsnitt ligga på fem till åtta procent per år. Takten beror dock mycket på utsläppsutvecklingen för anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

 

De utsläpp som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (den så kallade icke-handlande sektorn) har minskat med 30 procent sedan 1990 och med 0,7 procent mellan 2016 och 2017. Inom sektorn har utsläpp från inrikes transporter minskat något samtidigt som utsläpp från jordbruket har ökat något det senaste året. Utsläppsminskningen är totalt sett inte tillräcklig för att vara i linje med de beslutade klimatmålen för icke-handlande sektorn som antagits i riksdagen. Utsläppen från inrikes transporter (förutom flyget) har minskat med 19 procent sedan 2010, vilket kan jämföras med målet om en minskning med 70 procent till år 2030.

 

Utsläppen inom Sveriges gränser motsvarar 5,2 ton per person. Utsläpp till följd av svensk konsumtion uppgår till cirka 10 ton per person. Dessa utsläpp sker både i Sverige och i andra länder.

 

Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen till långt under två grader och sträva efter en begränsning till 1,5 grader. För att nå dit behöver det globala genomsnittet minska till ett ton per person år 2050 och minska till en nivå om tre till fyra ton 2030.

 

Om utsläppsminskningarna sker senare kommer storskaliga negativa utsläpp behövas i andra halvan av seklet för att nå målet. Negativa utsläpp innebär att man avlägsnar koldioxid från atmosfären permanent. Negativa utsläpp i den skalan är både svåra att genomföra och utgör risker för andra miljökvalitetsmål såsom att bevara den biologiska mångfalden.

 

Här finner Ni hela rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.