Nya föreskrifter om elavfall som omfattas av producentansvar

12 januari, 2019

Från 1 februari 2019 ersätts NFS 2005:10 av NFS 2018:11 om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar. 

 

Flertalet bestämmelser i NFS 2005:10 har förts över till NFS 2018:11. Ett antal ändringar och tillägg har dock gjorts och föreskrifterna har strukturerats om. De huvudsakliga förändringarna jämfört med NFS 2005:10 är följande:
• Föreskrifternas tillämpningsområde inskränks till att enbart omfatta avfall från produkter som omfattas av producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (WEEE).
• En definition av begreppet avlägsnande införs som överensstämmer med WEEE-direktivets. Avlägsnandedefinitionen är av betydelse för tillämpningen av kravet på avlägsnande av vissa ämnen och   komponenter från elavfallet.
• Begreppet förbehandling ersätts med behandling eller, där så krävs, en mer specifik beskrivning av vilken behandling som avses. Även detta för bättre överensstämmelse med WEEE-direktivet.
• Bestämmelser om anteckningsskyldighet tas bort i de delar samma anteckningsskyldighet följer av bestämmelser i avfallsförordningen.
• Föreskrifterna struktureras om bl.a. för att bestämmelserna ska få en mer logisk följd.

 

Här finner Ni NFS 2018:11.

 

Informationen kommer Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.