Bygg- och fastighetsmål – januari 2019

31 januari, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under januari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 3507-18
Förhandsbesked för åtta enbostadshus. MÖD har funnit att den aktuella platsen, som delvis använts sporadiskt för bete, är jordbruksmark. Eftersom det rör sig om en begränsad areal, insprängd i skogsmark, bedöms marken dock inte vara brukningsvärd. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att positivt förhandsbesked kan lämnas.

 

P 4749-18
MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en detaljplan för bostadsbebyggelse inte kommer påverka en intilliggande fastighet med i princip fullt utnyttjad byggrätt där det bedrivs grossistförsäljning på sådant sätt att det finns hinder mot att anta planen.

 

P 2608-18
Mål avseende bygglov för enbostadshus som gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd och om bottenplanet var en källare eller en våning. Bygglovet har upphävts eftersom det innebar avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om byggnadshöjd som våningsantal.

 

F 5529-18
Det underlag som Lantmäteriet redovisat till stöd för fakturering av en fastighetsregleringsförrättning har ansetts vara bristfälligt. Det bristfälliga underlaget har inte gett stöd för slutsatsen att förrättningens karaktär och omfattning motiverat en så stor tidsåtgång som Lantmäteriet debiterat. MÖD har därför satt ned ersättningen.

 

F 10572-17 och F 10573-17
Förutsättningar för ledningsrätt för befintliga basradiostationer i elektroniskt kommunikationsnät i och på byggnader i tätort. Frågor om upplåtelsen lämpligen bör ske på annat sätt och om olägenheterna för fastighetsägaren överväger fördelarna för sökanden (6 § ledningsrättslagen). Även frågor om förenlighet med detaljplan och olägenheter för andra allmänna intressen (8 och 10 §§ ledningsrättslagen) samt om ersättning vid upplåtelse.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.