Miljömål – januari 2019

31 januari, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11542-17
Mål om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett vitesföreläggande utformats så att det inte tydligt framgår vem det riktar sig mot. Domstolen har därför avslagit ansökan om utdömande av vite.

 

M 5828-18
Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att en vattenverksamhet avseende uttag av ytvatten som med god marginal utgör en sådan anmälningspliktig verksamhet som anges i 19 § 9 FVV inte kräver tillståndsprövning. MÖD har bedömt att de invändningar som förts fram från motparter inte är av den art och omfattning som utlöser tillståndsplikt.

 

M 6396-17
Mark- och miljööverdomstolen har gett tillstånd till att anlägga en ersättningsbrunn om den tillståndsgivna huvudbrunnen skulle bli obrukbar för grundvattenbortledning. Reglerna om arbetstid och oförutsedd skada har tillämpats även i förhållande till ersättningsbrunnen.

 

M 5189-17
MÖD har inte funnit skäl att ändra ett utsläppsvillkor för förorenat lakvatten från en avfallsanläggning som innehåller månadsmedelsvärden som halt och årlig mängd. Däremot har det funnits skäl att höja månadsmedelvärdet för nickel. Utsläppsvillkoret ska även gälla för det vatten som används för bevattning av energiskog.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB