Bygg- och fastighetsmål – februari 2019

28 februari, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under februari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 2029-18
Antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra uppförandet av omkring 30 smålägenheter på en fastighet med centralt läge i Alingsås. MÖD har funnit att de olägenheter i form av insyn, skuggning, minskat dagsljusinsläpp och känsla av instängdhet som den byggnad som planen medger kommer att medföra för de närboende inte kan betraktas som betydande i PBL:s mening och att det därmed inte finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och nämndens beslut att anta planen har fastställts.

 

P 9889-18Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter att en i beslutet angiven tidsgräns passerats.

 

F 421-18
Klander av stämmobeslut. MÖD har delat mark- och miljödomstolens bedömning att förening visat att ett avtal om leverans av bredband, som också innehåller leverans av analoga TV-kanaler, är en förutsättning för att den aktuella anläggningen överhuvudtaget ska kunna användas och att föreningen inte köper in mer än vad som är nödvändigt.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB.