Inspektioner avseende psykisk ohälsa

19 februari, 2019

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

 

Av 5 miljoner yrkesverksamma upplever 1,4 miljoner hälsobesvär orsakade av arbetet. (Ur rapporten Arbetsorsakade besvär 2018)

 

Hälsa och säkerhet på jobbet hänger ihop
Varannan förvärvsarbetande med besvär uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Dessutom upplever var tredje förvärvsarbetande med besvär symptom på depression på grund av jobbet.

 

I år kommer därför inspektörerna att kontrollera om arbetsgivarna undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inriktningen för inspektionerna – hot och våld, ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning, samt kränkande särbehandling – anpassas efter de huvudsakliga risker som finns i olika verksamheter.

 

Arbetsmiljöverket kommer även att inspektera det som innebär risker för arbetstagarnas hälsa inom det moderna, mer gränslösa arbetslivet. Arbetsplatser där det exempelvis är vanligt med tillgänglighet utanför arbetstiden kommer att granskas.

 

Arbetsplatser som ska inspekteras har verksamheter inom:
• hem för vård eller boende (HVB) och boenden kopplade till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• butikskontrollanter
• kriminalvården
• primärvården
• ambulans
• reklam- och webbyråer
• kultur- och teater

 

Informationen kommer Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.