Miljömål – februari 2019

28 februari, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4570-18
Avgift för tillsyn med anledning av klagomål på rök från eldning i kakelugnar i en bostadsrättsförening. MÖD har bedömt att klagomålet inte var ogrundat i den mening som avses i taxans bestämmelse om avgiftsbefrielse och att bostadsrättsföreningen är att betrakta som verksamhetsutövare och därmed skyldig att betala tillsynsavgiften.

 

M 4570-18
Avgift för tillsyn med anledning av klagomål på rök från eldning i kakelugnar i en bostadsrättsförening. MÖD har bedömt att klagomålet inte var ogrundat i den mening som avses i taxans bestämmelse om avgiftsbefrielse och att bostadsrättsföreningen är att betrakta som verksamhetsM 3790-18
De iakttagelser som nämnden gjort i samband med en inspektion ger, tillsammans med resultatet av en indikerande ljudmätning, stöd för att ljudnivåerna i en lägenhet utgör en risk för människors hälsa. Nämnden har därmed haft skäl för att förelägga fastighetsägaren att inkomma med en ljudutredning.tövare och därmed skyldig att betala tillsynsavgiften.

 

M 3790-18
De iakttagelser som nämnden gjort i samband med en inspektion ger, tillsammans med resultatet av en indikerande ljudmätning, stöd för att ljudnivåerna i en lägenhet utgör en risk för människors hälsa. Nämnden har därmed haft skäl för att förelägga fastighetsägaren att inkomma med en ljudutredning.etsägaren inte ska bära någon del av saneringskostnaderna.

 

M 4624-17
Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalken. Förvärvaren av en förorenad fastighet har i ett för en tidigare ägare gynnande tredjemansavtal åtagit sig att hålla den tidigare ägaren skadeslös med avseende på vissa kostnader för sanering av fastigheten. Sedan den nya ägaren utfört vissa markarbeten som föranlett kostnader för sanering har tvist uppstått om vem som slutligen ska bära dessa kostnader. Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den tidigare fastighetsägaren inte ska bära någon del av saneringskostnaderna.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
För frågor eller information, kontakta Altea AB