Nya föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

25 februari, 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram förslag nya föreskrifter och allmänna råd, samt ny handbok om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll.

 

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll som omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

 

Varför behövs nya föreskrifter?
Målet är att ersätta flera utdaterade och otidsenliga föreskrifter med en föreskrift som är anpassad efter de förhållanden som råder idag. Målet är också att när så är behövligt och möjligt, foga allmänna råd till föreskrifterna för att visa på generella rekommendationer om hur hela eller delar av kraven i föreskrifterna kan uppfyllas.

 

Vilka berörs av föreskriften?
Gruppen som berörs av föreskrifterna är bred. Brandfarlig gas hanteras på många företag, t.ex. inom process- och tillverkningsindustri, av hantverkare, på verkstäder, restauranger, skolor och laboratorier. Där används gasen framför allt för förbränning. Även försäljningsställen tillhandahåller brandfarlig gas i form av aerosolbehållare (hårsprej, sprejfärg) och gasolflaskor av olika storlekar (för t.ex. grillar, husvagnar och campingutrustning).

 

Metangas, i form av naturgas eller uppgraderad biogas, används bland annat för att tanka fordon. Sådana tankstationer omfattas endast delvis av dessa föreskrifter, eftersom det finns särskilda föreskrifter för just tankstationer för metangasdrivna fordon (SÄIFS 1998:5).

 

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt LBE får också ett nytt regelverk att sätta sig in i för sin granskning av ärenden där hantering av brandfarlig gas förekommer.

 

Privatpersoner hanterar brandfarlig gas i form av främst gasolflaskor (för t.ex. grillar, husvagnar och campingutrustning), aerosolbehållare (sprejburkar) och i viss mån acetylenflaskor (svetsgas).

 

Nya och ändrade krav
Föreskrifterna medför flera nya och ändrade krav, exempelvis:

  • Nya krav på allmän hantering, bland annat krav på att fasta gasinstallationer ska vara fackmässigt utförda, att en stängventil ska finnas lätt tillgänglig vid förbrukningsstället och krav på att manuella täthetskontroller som ska göras återkommande. Vissa krav har även förtydligats eller utökats exempelvis kravet på betryggande placering, kravet på skyltning och kravet på tillräcklig ventilation.
  • Nätbolagens ansvar ändras.
  • Nya krav för lösa behållare, exempelvis införs förbud mot att förvara lösa behållare större än 1 liter i förråd m.m. för flera hushåll.
  • Nya krav på rörledningar
  • Nya krav på slangledningar, exempelvis måste slangledningar vara armerade eller av stål. Företag får således inte längre använda sig av slangbrottsventil.

 

Vissa föreskrifter har utökats till att gälla även privat hantering när mängderna överskrider vissa angivna mängder.

 

Handbok
Utöver förslaget till föreskrifter och allmänna råd välkomnar MSB även synpunkter på konsekvensutredningen samt utkast till en handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet och en handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker. Innehållet i handböckerna klarlägger innebörden av vissa begrepp, beskriver bakgrunden till reglerna och de allmänna råden samt hänvisar även till annan relevant parallell lagstiftning.

 

Synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll kan lämnas senast den 15 mars.

 

 

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 juli 2019 och kommer då att ersätta följande föreskrifter:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

 

I och med att de nya föreskrifterna om brandfarlig gas börjar gälla kommer de två översta föreskrifterna som uteslutande omfattar brandfarlig gas att upphävas. De två sistnämnda omfattar även hantering av brandfarliga vätskor. Uppdatering av regleringen gällande denna hantering ligger i ett annat projekt. De två nedre föreskrifterna kommer att gälla parallellt med den nya föreskriften tills dess att även nya hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska kan börja gälla.

 

 

Här finner Ni förslaget till nya föreskrifter


Här finner Ni konsekvensutredning


Här finner Ni förslag till handbok – hantering av brandfarlig gas

 

Här finner Ni förslag till handbok – Brandfarliga gaser och vätskor i butiker

 

Informationen kommer MSB.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.