Bygg- och fastighetsmål – mars 2019

31 mars, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under mars 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 9770-18
Mål avseende bygglov för enbostadshus som gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd. Bygglovet har upphävts eftersom det innebar avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om byggnadshöjd som våningsantal.

 

P 10418-18
En kommuns underlåtenhet att skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hölls tillgängligt till berörda sakägare i ett detaljplaneärende har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel som motiverar att planen upphävs.

 

P 6741-18
Byggsanktionsavgift för brukande av lokal utan slutbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter det att en i det interimistiska slutbeskedet angiven tidsgräns passerats.

 

F 4552-18
I mål om omprövning av gemensamhetsanläggning avseende väg har två fastigheter befriats från skyldighet att delta i gemensamhetsanläggning.

 

F 2882-18
Inrättande av gemensamhetsanläggning. Fråga om Lantmäteriet borde ha beslutat om fördelning av kostnader för uppförande av gemensamhetsanläggningen som uppkommit före anläggningsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att Lantmäteriet genom den andelstalslängd som hör till anläggningsbeslutet har uppfyllt skyldigheten att besluta om andelstal för utförande och drift. Genom vad som upplysts vid lantmäteriförrättningen har det vidare stått klart för sakägarna att kostnaderna för utförande, dvs. de kostnader som uppkommit under utbyggnaden av va-ledningen, inte skulle regleras i samband med förrättningen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.