Miljömål – mars 2019

31 mars, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 3691-18, M 3692-18
Föreläggande att städa upp på fastighet samt debitering av tillsynsavgift. Utredningen har visat bl.a. att ett flertal oidentifierade personer vistats på fastigheten och att skrot- och avfallsverksamhet förekommit där. MÖD har funnit att fastighetsägaren genom att underlåta att agera får anses ha accepterat den verksamhet som förekommit. Fastighetsägaren har därför bedömts vara verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet. Nämnden har därmed också haft rätt att debitera fastighetsägaren för tillsynsavgift.

 

M 4624-17
Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalken. Förvärvaren av en förorenad fastighet har i ett för en tidigare ägare gynnande  tredjemansavtal åtagit sig att hålla den tidigare ägaren skadeslös med avseende på vissa kostnader för sanering av fastigheten. Sedan den nya ägaren utfört vissa markarbeten som föranlett kostnader för sanering har tvist uppstått om vem som slutligen ska bära dessa kostnader. Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 § andra  stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den tidigare fastighetsägaren inte ska bära någon del av saneringskostnaderna.

 

M 6581-18
Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Järnvägsarbeten har föranlett avstängning av en väg med reducerad framkomlighet till en livsmedelsbutik som följd. MÖD har bedömt att den störning som avstängningen inneburit har varit sådan att den skäligen får tålas med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Butikens talan om ersättning för den omsättningsminskning som avstängningen gett upphov till har därför ogillats.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.