Bygg- och fastighetsmål – april 2019

30 april, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under april 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 6535-17
Antagande av detaljplan för ett så kallat prioriterat förändringsområde i Värmdö kommun. Enligt planen ska kommunen inte vara huvudman för allmän plats. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas särskilda skäl att frångå huvudregeln i 6 kap. 26 § ÄPBL om kommunalt huvudmannaskap och, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt antagandebeslutet.

 

P 2452-18
I ett mål om utdömande av vite har MÖD bedömt att en fastighetsägare är rätt adressat för vitesföreläggandet, trots dennes invändning om att den egendom som skulle avlägsnas från fastigheten inte tillhör honom utan hans hyresgäster.

 

F 11186-17
Tvångsvis överföring av mark och förrådsbyggnad mellan två villafastigheter. Den nu avträdande fastigheten avstyckades 1907 från den tillträdande fastigheten, omfattande två delområden på ömse sidor av en väg. På den västra sidan uppfördes bostadshus och smedja och på den östra stallbyggnad. För fastigheterna gäller stadsplaner från slutet av 1960-talet och en tomtindelning från 1972 enligt vilken markområdet på östra sidan vägen skulle återföras till stamfastigheten. Ingendera har genomförts. Markområdet öster om vägen används numera för parkering och byggnaden som förråd/garage. Sökanden påkallade marköverföringen i syfte att den tillträdande fastigheten skulle bli planenlig med hänsyn till tomtindelningen. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från lantmäterimyndigheten och mark- och miljödomstolen, funnit att båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen inte är uppfyllt och att en tvångsvis marköverföring under alla förhållanden inte kan genomföras eftersom den skulle komma i konflikt med egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 § regeringsformen.

 

P 9889-18
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter att en i beslutet angiven tidsgräns passerats.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.