Miljömål – april 2019

30 april, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5962-18
Ägaren av en dammanläggning med regleringsluckor förelades av länsstyrelsen att söka tillstånd till vattenverksamheten och lagligförklaring av anläggningen. Ägaren gjorde gällande att verksamheten bedrevs med samma utformning sedan 300 år och åberopade bl.a. privilegiebrev och vattendom. MÖD fann att utredningen visade att dammanläggningen bedrevs med stöd av urminnes hävd och att den motsvarar ett miljöbalkstillstånd enligt 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

 

M 12339-18
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en privat skylt inom ett naturreservat krävt dispens från reservatsföreskrifterna. Viljan att informera om en enskild näringsverksamhet har inte bedömts utgöra särskilda skäl för dispens.

 

M 10717-17
Tillstånd till brytning av kaolin m.m. Den aktuella kaolinfyndigheten i Billinge i Skåne är utpekad som riksintresse för mineralförsörjningen och regeringen meddelade den 22 december 1998 beslut om bearbetningskoncession. Nordväst om det planerade verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Jällabjär. Mark- och miljödomstolen avslog tillståndsansökan. MÖD har vid sin prövning funnit att tillstånd till verksamheten enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte kan ges, dels på grund av den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels på grund av det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall mot Natura 2000-området ger upphov till. MÖD har vidare funnit att sökta artskyddsdispenser inte kan ges samt att utsläpp av processavloppsvatten innehållande bl.a. fosfor och halloysit till Rönne å inte kan tillåtas. Sökandens överklagande har därför avslagits.

 

M 9684-18
Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att det har funnits förutsättningar för att döma ut vite när ett föreläggande avseende enskilt avlopp inte har följts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.