Ny vägledning avseende utsläpp och kontroll av utsläpp av avloppsvatten

18 april, 2019

Föreskrifterna NFS 2016:6 är en del i Sveriges genomförande av de EU-rättsliga kraven i avloppsdirektivet. Vägledningen syftar till att klargöra väsentliga tillämpningsfrågor som följer av föreskrifterna och därmed även vilka EU-rättsliga krav som ställs på de svenska avloppsreningsanläggningarna.

 

Vikten av att vid utformning och drift av avloppsreningsanläggningar ta hänsyn till klimat-och säsongsvariationer beskrivs i vägledningen. Kravet på att avloppsreningsanläggningarna ska vara utformade så att representativa prover kan tas på bräddat vatten, inkommande vatten och på det renade vattnet före utsläpp i recipienten är ett annat exempel på vägledningens innehåll.

 

Kraven i föreskrifterna är minimikrav som gäller parallellt med villkoren i miljötillståndet.

 

De nu gällande föreskrifterna NFS 2016:6 innebar vissa förändringar av krav på provtagning och kontroll jämfört med tidigare. Dessa ändringar infördes också i Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:8) om miljörapport, som även de trädde i kraft 1 januari 2017. Vägledningen till NFS 2016:6 bör läsas tillsammans med vägledningen om miljörapport. Det kan noteras att en kompletterande vägledning om miljörapport för avloppsledningsnät, avloppsreningsverk och slam har publicerats i januari 2019.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.