Uppdaterade regler om stickproppar och uttag

2 april, 2019

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut om nya föreskrifter om stickproppar och uttag. De nya föreskrifterna innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige.

 

Från och med den 1 april 2019 gäller nya standarder för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som kommer att gälla inom hela EU vilket innebär att vi kommer att få nya stickproppar och uttag till våra taklampor. Övriga bestämmelser i föreskrifterna är oförändrade jämfört med tidigare regler.

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2019:1) om stickproppar och uttag reglerar vilka produkter som får tillverkas och säljas i Sverige och berör därför främst tillverkare, importörer och distributörer. Det finns dock bestämmelser om vilka uttag som får installeras i anläggningar och därför berörs också elinstallationsföretag och anläggningsinnehavare indirekt dessa ändringar, se 4 kap. 3 a § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

 

Nya standard
De nya föreskrifterna – Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( ELSÄK-FS 2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk – träder ikraft den 1 maj 2019 och kommer att publiceras den 8 april. Ändringarna i standarden gäller redan från 1 april, men föreskrifterna hinner inte träda ikraft till dess.

 

I matrisen nedan presenteras vad du får och inte får göra. Exempelvis är det fortfarande tillåtet att sälja jordade uttag till takbelysning, men du får inte tillverka eller importera dem. Istället ska jordade uttag vid behov bytas till DCL-uttag. Vad gäller ojordade uttag får de tillverkas och säljas till befintliga anläggningar som upprättades innan 1 april 2019, men de får inte installeras i nya byggnader som tagits i bruk efter den 1 april. Allt eftersom kommer de äldre uttagen och stickpropparna att fasas ut och ersättas av DCL-don.

 

dcl-matris

 

 

 

Förklaring till matris
Rödmarkerat område
Regleras genom lågspänningsdirektivet (LVD), alltså ELSÄK-FS 2016:1 i Sverige, och som inte påverkas av ELSÄK-FS 2019:1.

 

Blåmarkerat område
Regleras genom ELSÄK-FS 2019:1.

 

Gulmarkerat område
Regleras indirekt genom att ELSÄK-FS 2008:1 hänvisar till föreskrifterna om stickproppar och uttag. Eftersom DCL-donen omfattas av lågspänningsdirektivet (LVD) är det inte formellt genom ELSÄK-FS 2019:1 som dessa får installeras.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.