Bygg- och fastighetsmål – maj 2019

31 maj, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under maj 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 4498-18
Kommunens beslut att anta en detaljplan har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att planhandlingarna inte uppfyller kraven i 4 kap. 33 § PBL på grund av bristande redovisning av naturvärden kopplade till ek. Det har därför inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser och om det gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Även fråga om miljöorganisations klagorätt.

 

P 3438-18
Bygglov för uppförande av flerfamiljshus med fem lägenheter. Fråga var om avvikelse från detaljplan som föreskriver friliggande bostadsbyggnad. MÖD ansåg att planen ska mot bakgrund av syftet med densamma tolkas som att det är egnahems/villabebyggelse som avses och att det i normalfallet avser en- och tvåfamiljshus. Bygglov nekades därför.

 

F 311-19
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tekniskt råd som i ett tidigare avgörande uttalat sig på ett visst sätt om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet vid bestämmande av andelstal i vägar (gemensamhetsanläggningar) inte är jävig i ett senare mål om en annan gemensamhetsanläggning, med samma klagande, som även det rör tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden.

 

F 10660-18
Det har ålegat lantmäterimyndigheten att skriftligen underrätta en fastighetsägare om ett beslut berörande samfälld mark som fastighetsägare har en andel i. Någon sådan undantagssituation som anges i 6 kap. 7 § FBL bedöms inte ha förelegat. Tiden för att överklaga lantmäteriets beslut har därför återställts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.