Miljömål – maj 2019

31 maj, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5652-18
Buller från en maskin som blåser upp plastflaskor har, trots att det inte överstiger de riktvärden som följer av Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, ansetts ha en sådan karaktär att det kan medföra en olägenhet för människors hälsa. Mot denna bakgrund och då verksamhetsutövaren inte visat att ett förbud mot produktion av flaskor nattetid och på helger skulle vara oproportionerligt ingripande har MÖD fastställt ett beslut om förbud mot sådan produktion.

 

M 7935-17
Fråga om återställningsåtgärder i samband med återkallelse av nätkoncession. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att efterbehandling av förorenad mark bör hanteras enligt miljöbalkens regler och därför upphävt skyldigheten i ett beslut om återställningsåtgärder enligt ellagen att ta bort synlig kreosotförorenad jord.

 

M 6265-18
Rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen i mål om tillstånd till bortledande av grundvatten för utbyggnad av tunnelbana. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, ansett att den kostnad som sakägare yrkat ersättning för har varit i sin helhet skäligen påkallad för att tillvarata partens rätt i målet.

 

M 1212-18
Fråga om tillstånd att anlägga väg inom landskapsbildsskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den ansökta vägen skulle innebära ett betydande ingrepp i landskapsbilden. Ingreppet skulle bli framträdande från en stor del av det skyddade lanskapsrummet och påverka dess värden. Enligt domstolen gör det faktum att platsen för den planerade vägen finns i utkanten av det skyddade området inte den negativa inverkan mindre. Mark- och miljööverdomstolen har därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte gett tillstånd till ansökan.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.