Nationell risk- och förmågebedömning

14 maj, 2019

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.

 

I analysen gör MSB även en samlad bedömning av vad som behöver prioriteras för att stärka samhällets krisberedskap och civilt försvar.

 

Analysen bygger bland annat på olika aktörers risk- och sårbarhetsanalyser, årsredovisningar, planeringsunderlag för civilt försvar, statliga utredningar och erfarenheter från övningar och verkliga händelser.

 

Samlad bedömning 2019
Några av de risker som omnämns i rapporten är klimatförändringar, antagonistiska hot och brister i informationssäkerheten.

 

MSB:s samlade bedömning är att
• samhället behöver kraftsamla för att möta hoten mot demokratin.
• omfattande satsningar behövs för att göra samhället mer robust.
• gapet mellan digitaliseringen och informations- och cybersäkerheten behöver slutas.
• de strukturella förutsättningarna för samhällets krisberedskap och ett starkt civilt försvar behöver komma på plats.

 

Utvecklingsbehov
Årets nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) pekar på ett antal områden som behöver prioriteras i den fortsatta utvecklingen av det gemensamma arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.
• Förmågan till aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd beredskap behöver öka
• Förmågan att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behöver stärkas
• Samhällets informations- och cybersäkerhet behöver gå i samma takt som digitaliseringen
• Förmåga till säker och robust kommunikation behöver säkerställas
• Allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig behöver öka
• Förändrad hotbild inom CBRNE kräver utvecklad förmåga

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.