Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

31 maj, 2019

Under 2018 vann 42 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft. Antalet antagna detaljplaner har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, det vill säga ca 1500 stycken. Ca var fjärde detaljplan som antas överklagas till Mark- och miljödomstolen. Endast ett fåtal procent av de antagna planerna upphävs. Ca 90 % av alla ärenden (lov, förhands- och villkorsbesked) avser bygglov.

 

Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Underlag till uppföljningen samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Uppgifterna som samlas in rör översikts- och detaljplanering, lov och byggande samt tillsynsarbete. Länsstyrelserna har varje år i uppdrag att följa upp ett antal temaområden och rapportera in dessa till Boverket, som sedan sammanställer och redovisar dem till regeringen. I år har Boverket även haft ett eget tema, artskydd, att följa upp.

 

Temadelarna för 2018 har handlat om:

  • hantering av artskydd i detaljplaner
  • elektronisk kommunikation i planeringen
  • god form-, färg- och materialverkan
  • uppföljning av tillfälliga anläggningsboenden

Osäkerhet i underlaget
Det finns en viss osäkerhet om hur väl de inkomna enkätsvaren speglar verkligheten och kring kvaliteten på de svar som kommit in. Statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

 

Ta del av statistiken som öppna data
På PBL Kunskapsbanken redovisas statistik och temadelar med tillhörande diagram och kartor. Statistiken finns även tillgänglig som öppna data, vilket gör att alla som vill kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna.

 

Här läser Ni mer om uppföljningen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.