Bygg- och fastighetsmål – juni 2019

30 juni, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juni 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 10408-18
Bygglov för enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att byggnadshöjden ska beräknas för varje byggnadsdel för sig. Detta innebär, som mark- och miljödomstolen också ansåg, att byggnadshöjden för en byggnadsdel ska beräknas från den allmänna platsens medelnivå vid tomten medan de övriga två delarna ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Däremot anser Mark- och miljööverdomstolen att byggnadshöjden är för hög för att kunna anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelse, varför bygglov inte kan ges.

 

P 6647-18
Bygglov har nekats på grund av planstridigt utgångsläge. Det är inte heller lämpligt att dela upp bygglovsansökan och pröva yttre ändringar självständigt.

 

F 12070-18
Vid värdering av en delägares andel i en samfällighet som överförts till en kommunal fastighet har MÖD beaktat att fastighetsregleringen inneburit att möjligheten att förvara båt på fastigheten gått förlorad. Ersättningen har därför bestämts till ett högre belopp än vad lantmäteriet och mark- och miljödomstolen beslutat.

 

F 11702-18
Ledningsrätt. MÖD har beviljat ersättning för företagsskada med anledning av att en högspänningsledning uppförts på en jordbruksfastighet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.