Förslag om nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

4 juni, 2019

I genomförandet av EU:s energiunion presenterade EU-kommissionen ett förslag till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda, som en del av paketet ”Ren energi för alla i Europa”. Artikel 8 i direktivet har därför reviderats och innehåller nu nya bestämmelser om elektromobilitet. Regeringen gav Boverket i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastuktur för elfordon.

 

Boverket har genomfört uppdraget i samarbete med Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Under utredningens gång har Boverket fört en dialog med berörda aktörer och branscher. Boverket anlitade också Sweco som levererade underlag till utredningen.

 

Boverket redovisar förslag på nya krav om laddplatser för elfordon vid bostadshus och lokalbyggnader. Boverket föreslår nya krav på såväl förberedelser av laddplatser som installation av laddningspunkter. Kraven gäller vid nybyggnad och i vissa fall av ombyggnad. Följande krav föreslås gälla i de fall bilparkeringen har fler än 10 parkeringsplatser och om dessa är placerade i byggnaden eller på byggnadens tomt.

  • För nya- och ombyggda bostadshus ställs krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga kanaler för elektriska kablar, för varje parkeringsplats.
  • För nya- och ombyggda lokalbyggnader ställs krav på ledningsinfrastruktur för minst en femtedel av parkeringsplatserna samt minst en laddningspunkt per bilparkering.


Retroaktiva krav
Boverket föreslår också att det ställs retroaktiva krav för lokalbyggnader om de har en bilparkering med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på byggnadens tomt. Dessa krav börjar gälla den 1 januari 2025.

  • För lokalbyggnader ställs krav på installation av minst en laddningspunkt per bilparkering.


Dessutom innebär förslaget att:

  • Reglerna införs som ett tekniskt egenskapskrav i PBL.
  • Byggnadsnämnderna ansvarar för tillsyn och kontroll.
  • Reglerna införs senast den 10 mars 2020 med övergångsbestämmelser på ett år.


Här finner Ni förslaget.

Swecos underlagsrapport ”Parkeringar och laddinfrastruktur”.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.