Miljömål – juni 2019

30 juni, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 8248-18
Utdömande av vite. MÖD har bedömt att det stått nämnden fritt att välja om ett ingripande mot tobaksrökning i en samlingslokal ska göras med stöd av miljöbalken eller tobakslagen. Ett förbud mot tobaksrökning som meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken har därför ansetts lagligen grundat.

 

M 10647-18
Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att en kommun har ett ansvar som verksamhetsutövare enligt miljöbalken då den kommunala räddningstjänstens användning av brandsläckningsskum innehållande PFAS vid en släckningsinsats orsakat förorening av grundvatten.

 

M 869-18I ett tillstånd för produktion av etanol m.m. har Mark- och miljööverdomstolen ändrat villkor för utsläpp till kommunalt spillvattennät och för fackling av biogas.

 

M 9441-18
Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att värdering av skogsmark ska grundas på beståndsmetoden i kombination med en ortsprisanalys, även när det är fråga om ett mindre markområde med låg skogskvalitet och särskilda avverkningsförutsättningar. Ortsprisanalysens genomslag ska dock göras beroende av jämförelseobjektens beskaffenhet i förhållande till värderingsobjektet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.