Ny rapport om användarbehov inom plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen

11 juni, 2019

Boverket har inom ramen för Geodatarådet drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har.

 

Det här arbetet är en del av Lantmäteriets regeringsuppdrag att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess samt Boverkets uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Båda uppdragen syftar till att förenkla för alla aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen – för invånare, handläggare på kommunen, aktörer inom byggsektorn och beslutsfattare.

 

Behov av strukturerad samhällsbyggnadsinformation
En nyckel till framgång i det här arbetet är tillgången till strukturerad och standardiserad samhällsbyggnadsinformation av hög kvalitet. Med hjälp av fiktiva personer, korta användarberättelser samt fördjupade användarberättelser illustreras det i den här rapporten vem som behöver vilken information när och till vad. Generellt behöver information och underlag bli tillgängliga för alla för att uppnå ett bättre samarbete mellan aktörer genom hela samhällsbyggnadsprocessen men även över kommungränser.

 

Resultatet presenteras i form av funktionella krav som kan ställas på framtida digitala tjänster och plattformar. Framöver kan rollerna som har identifierats här komma att utökas i antal men även spegla andra nya tillkommande behov.

 

Här finner Ni rapporten. 

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.