Upphävda beslut om TMA-fordon

11 juni, 2019

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

 

Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets ställningstagande om att huvudinriktningen i tillsynen är att ställa krav på att arbetsgivaren riskbedömer och åtgärdar risker i arbetsmiljön. I ett antal kammarrättsdomar har det även slagits fast att det varken är rimligt eller proportionerligt med generella förbud mot att utföra servicearbeten på vissa vägsträckor utan skydd av TMA-fordon.

 

Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret för personalens säkerhet på vägarna. Att Arbetsmiljöverket nu upphäver sina tidigare generella beslut betyder inte att bärgningsföretag och andra som utför servicearbeten längs vägarna ska upphöra med att använda TMA-fordon.

 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vid varje tillfälle bedöma riskerna och åtgärda dem på lämpligaste sätt. Detta ska ske i dialog med berörda arbetstagare och skyddsombud.

 

TMA-fordon bästa skyddet i många fall

I många situationer är TMA-fordon det bästa skyddet. I andra fall med exempelvis gles trafik och god sikt kan det vara tillräckligt med farthinder på vägbanan. Svårare situationer med mycket trafik, skymd sikt eller trånga passager kan å andra sidan kräva att polisen kontaktas för att spärra av vägen medan arbetet pågår.

 

Det är omkring 200 tidigare fattade beslut som Arbetsmiljöverket nu upphäver. Besluten har innebörden att servicearbete vid väg (bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck) ska skyddas av TMA-fordon på ett antal skyddsklassade vägar i Stockholms, Östergötlands, Örebro och Gävleborgs län.

 

Ett antal beslut som är fattade efter inspektioner på plats och ställe – då Arbetsmiljöverket har kunnat konstatera att TMA-fordon ska användas i de konkreta fallet – ska dock fortsatt gälla.

 

Arbetsmiljöverket bedrev under 2000-talets början inspektioner mot transportbranschen och konstaterade då att bärgningsarbete och andra servicearbeten på väg innebar stora risker.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.