Ändringar i energihushållningsreglerna

12 juli, 2019

Efter politisk samsyn om byggnaders energiprestanda nåtts släpper Boverket en remiss om uppdaterade energihushållningsregler. Förslaget innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energireglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem.

 

Byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering. Förslaget innebär även att kravnivåerna för en byggnads energiprestanda samt kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient justeras.

 

I juni lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda (Skr. 2018/19:152). I skrivelsen gör regeringen bedömningen att systemgränsen för byggnaders energiprestanda även i fortsättningen ska utgå från levererad energi och att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att bättre styra mot byggregler som är teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem. Därefter har regeringen per den 5 juli remitterat en ändring av plan- och byggförordningen, PBF, som en del i att uppnå dessa målsättningar. Som en följd av detta går nu Boverket ut med en remiss som rör uppdaterade energihushållningsregler i Boverkets byggregler, BBR.

 

Boverket förslag innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Byggnaders energiprestanda kommer även i fortsättningen uttryckas som primärenergital men övergången till viktningsfaktorer belyser att angreppssättet för fastställandet av omvandlingsfaktorerna är nytt. Samtidigt speglar begreppet viktningsfaktor syftet med omvandlingsfaktorn på ett tydligare sätt än vad begreppet primärenergifaktor gör.

 

Som en följd av det nya angreppssättet och de nya viktningsfaktorerna föreslår Boverket att kravnivåerna för en byggnads energiprestanda ändras. Vidare föreslås ändringar i genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Genom de föreslagna ändringarna är Boverkets bedömning att energireglerna tydligare tar sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem, där byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering.

 

Ändringarna i detta förslag föreslås träda i kraft 1 juli 2020, med en övergångstid på ett år.

 

Här finner Ni remissen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.