Bygg- och fastighetsmål – juli 2019

30 juli, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juli 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 103-19
Bygglov för flerbostadshus och garage. Sedan mark- och miljödomstolen avslagit en bygglovsansökan, med hänvisning till att byggnadens utrymningsvägar inte uppfyller kraven på brandsäkerhet, har Mark- och miljööverdomstolen fastställt byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov och konstaterat att detaljplanens bestämmelse om utrymningsvägar har följts och att den närmare prövningen om utrymningsvägarna uppfyller de tekniska egenskapskraven görs i det tekniska samrådet.

 

P 551-19
Även om allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked enligt PBL ska vara skriftliga (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P 7235-13 angående startbesked) har även ett muntligt slutbesked rättsverkningar. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att byggsanktionsavgift inte ska tas ut när en byggnad har tagits i anspråk efter det att ett muntligt slutbesked har lämnats.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.