Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

16 juli, 2019

Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

 

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

 

Den 16 juli 2019 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen:

• 2-Metoxietylacetat EC-nr 203-772-9, CAS-nr 110-49-6.

Ämnet har förts upp på kandidatförteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Det har förts upp på förteckningen efter förslag från Sverige.

 

• Tris(4-nonylfenyl, grenad och rak)fosfit (TNPP) med ≥ 0,1 viktprocent 4-nonylfenol, grenad och rak (4-NP).

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av det är hormonstörande i miljön.

 

• 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propionsyra, dess salter och dess acylhalider (alla individuella isomerer och kombinationer av dessa) (HFPO-DA, GenX)

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av kombinationen av dess effekter. Ämnet är extremt svårnedbrytbart, det kan vara toxiskt för människor och djur och det kan spridas över långa avstånd på jorden. Det är också mobilt i vattenmiljön, vilket innebär att det kan nå våra dricksvattenkällor. Det är svårt att rena vatten och jord från ämnet när det har hamnat i miljön, vilket kan vara särskilt bekymmersamt för vår dricksvattenförsörjning. Sammantaget gör dessa effekter att ämnet uppfyller kriterierna för att tas upp på kandidatförteckningen.

 

• 4-tert-butylfenol EC-nr 202-679, CAS-nr 98-54-4

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av det är hormonstörande i miljön.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.

 

Här finner Ni kandidatförteckningen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.