Större frihet att bygga altaner

1 juli, 2019

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.

Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat på hållfasthet och bärförmåga.

 

Här kan Ni läsa mer. 

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.