Bygg- och fastighetsmål – augusti 2019

31 augusti, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under augusti 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 4216-19
Återställande av försutten tid. Mark- och miljööverdomstolen godtog samhällsbyggnadsnämndens påstående om när den fått del av länsstyrelsens beslut. Av beslutet framgick inte inom vilken tid som ett överklagande skulle ske. Länsstyrelsens på annat sätt lämnade information om överklagningsfristen fick nämnden anses ha haft fog för att förlita sig på. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att nämnden hade haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet och återställde den försuttna tiden.

 

P 10881-18
Bygglov. Vid syn konstaterade MÖD att det lovsökta garaget, som enligt ansökan ska bli väsentligt lägre än huvudbyggnaden, endast i mycket begränsad omfattning kan antas komma att försämra rådande sikt- och ljusförhållanden på grannfastigheten. Mot den bakgrunden ansåg MÖD vid en samlad bedömning att uppförandet av byggnaden inte kunde anses innebära någon egentlig olägenhet och därför kunde tillåtas med stöd av en undantagsbestämmelse i stadsplanen.

 

P 10861-18
Bygg- och marklov. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att marknivån ska bedömas utifrån det färdiga resultatet och instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att lov kan ges för utvändig ändring/fasadändring av befintlig huvudbyggnad, ändrad planlösning samt marklov för utfyllnader.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.