Miljömål – augusti 2019

31 augusti, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6362-18
En kommun hade beslutat om ett vattenskyddsområde för en vattentäkt med särskild förskrift om användning av kemiska bekämpningsmedel inom området. En verksamhetsutövare med jordbruksmark inom området begärde ersättning enligt 31 kap. 4 miljöbalken för den skada som inskränkningen av pågående markanvändning innebär. Kommunen gjorde gällande att inskränkningen inte var större än vad som ändå följer av de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken. MÖD fann att föreskriften gick utöver hänsynsreglerna i miljöbalken och att markanvändningen försvårades avsevärt. Ersättning ska därför utgå.

 

M 4698-18
Anmälan om vattenverksamhet för förlängning av flytbrygga i småbåtshamn. Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte att hamnen omfattades av riksintresset för kommunikationer (Karlshamns hamn). Det var därför inte fråga om någon påtaglig skada på riksintresset.

 

M 10413-18
MÖD har bedömt att ansökan om tillstånd för uppförande av maskinhall inom område med förordnande om landskapsbildsskydd ska avslås med hänsyn till maskinhallens påverkan på gårdsstrukturen och landskapsbilden i övrigt. Då alternativa utformningar och placeringar av maskinhallen varit möjliga leder en intresseavvägning inte till någon annan bedömning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.