Ny POPs-förordning (EU) nr 1021/2019

7 augusti, 2019

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 2004/850.

 

Den nya förordningen innehåller anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget med införande av ändringar genom delegerade akter samt uppdatering av vissa bilagor. Den nya förordningen ger även den europeiska kemikaliemyndigheten Echa vissa administrativa uppgifter. Den nya förordningen är en omarbetning av den gamla förordningen och innebär inga nya ämnesbegränsningar.

 

Här finner Ni Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2019 om långlivade organiska föroreningar (POPs).

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.