Oförändrade utsläppsnivåer

29 augusti, 2019

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik för årets första kvartal.

 

Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Resultatet för det första kvartalet 2019 visar att utsläppen i Sverige är oförändrade (+0,2 procent) jämfört med det första kvartalet 2018. En viss minskning skedde inom el- och fjärrvärmesektorn, medan utsläppen från industrin och transportsektorn ökade enligt de preliminära beräkningarna.

 

Under en längre period, 2015–2017, har utsläppen minskat med mindre än en procent per år och preliminär statistik visar att utsläppen 2018 ökar något. Dagens beslutade styrmedel beräknas leda till en betydande minskning av utsläppen framöver, men inte i tillräcklig omfattning för att Sverige ska nå klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045.

 

I mars 2019 lämnade Naturvårdsverket över underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan. Där betonades tre områden som särskilt viktiga för att lyckas med omställningen: att kraftigt minska utsläppen från industrin och från transporterna, samt att skapa förutsättningar för negativa utsläpp via till exempel koldioxidinfångning och lagring.

 

Naturvårdsverkets statistik över utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser används för att följa upp klimatmålen. Den slutliga statistiken publiceras den 12:e december. Kvartalsstatistiken är endast delvis baserad på nya undersökningar och i övrigt på antaganden om utveckling. Den är främst till för att snabbare kunna få en överskådlig bild av utsläppsutvecklingen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.