Bygg- och fastighetsmål – september 2019

30 september, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under september 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 486-19
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan för tillbyggnad av ett enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den åtgärd som detaljplanen möjliggör, och som är huvudsyftet med planen, kommer att skada byggnadens kulturhistoriska värden på ett sådant sätt som innebär en förvanskning av byggnaden i strid med 8 kap. 13 § första stycket PBL.

 

P 9365-18
Bygglov söktes för att ändra fasad på en villa från rött tegel till vitfärgad puts. Kommunens byggnadsnämnd avslog ansökan och anförde att tätorten dominerades av bebyggelse i gula och bruna kulörer samt nyanser mellan dem. Den ansökta vita kulören är inte anpassad till omgivningen och dess traditioner när det gäller kulörer. MÖD fann efter en syn på platsen att en omfärgning till vit kulör inte skulle innebära att byggnaden avvek från bebyggelsemiljön på orten och att bygglov därför kunde beviljas.

 

F 6748-18
MÖD har funnit att en stor bostadsfastighet med möjlighet till uttag av husbehovsved inte kan tillåtas inom strandskyddat område.

 

P 1816-18
Fråga om en detaljplan medför påtaglig skada på ett riksintresse för kulturmiljövården. Mark- och miljööverdomstolen har, efter att ha inhämtat ett yttrande från Riksantikvarieämbetet, funnit att detaljplanen inte medför en påtaglig skada på riksintresset och att det inte heller finns andra skäl att häva detaljplanen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.