Miljömål – september 2019

30 september, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 159-19
Ett föreläggande att ta bort en brygga eller ansöka om strandskyddsdispens för arrendatorer som har förvärvat en brygga som tidigare arrendatorer uppfört. Överlåtelsen har inte skett för att kringgå strandskyddet och de nya arrendatorerna har inte haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades. Det kan med stöd av 26 kap. 12 § miljöbalken inte anses skäligt att förelägga klagandena att riva bryggan och därmed inte heller att förelägga dem att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand. Föreläggandet har därför upphävts.

 

M 10685-18
Ett bolag köpte och sålde begagnade fordon. Miljönämnden ansåg att bolagets verksamhet innefattade mellanlagring av farligt avfall och beslutade att förbjuda bolaget att förvara uttjänta fordon och fordonsdelar eftersom det kunde medföra risk för spill och läckage på genomsläppliga ytor. Bolaget anförde att fordonen inte skulle ses som avfall utan var funktionsdugliga med reparationsbehov. Mark- och miljödomstolen ändrade beslutet på så sätt att lagring fick ske i två arbetsdagar. MÖD ansåg att det var svårt att bedöma konsekvenserna av föreläggandet och att det inte gavs ett tillräckligt tydligt besked om vad bolaget ska göra för att följa det.

 

M 8919-18
En fastighetsägare hade byggt en paddock vilket enligt grannar och vägsamfällighet medfört att dräneringen av platsen förändrats så att dagvatten översvämmar väg och grannfastigheter. Länsstyrelsen hade förelagt fastighetsägaren att säkerställa en äldre dräneringslednings funktion. MÖD fann att det av utredningen i målet framgår att det finns stora osäkerheter om dräneringsledningens position och vilket resultatet skulle bli av en kostsam grävning och spolning. MÖD ansåg därför att föreläggandet inte var befogat och upphävde det.

 

M 6860-17
Fråga om en vindkraftpark om drygt 100 verk fördelade på fyra områden kan tillåtas med hänsyn till rennäring samt natur- och kulturvärden. Mark- och miljööverdomstolen förklarade vindkraftparken vara tillåtlig såvitt avsåg högst 81 verk i tre delområden med fasta positioner med en flyttmån på 100 meter. En etablering i det fjärde delområdet ansågs framför allt  innebära en påtaglig skada på rennäringen. Eftersom det inte bedömdes lämpligt att Mark- och miljööverdomstolen som första instans skulle pröva och bestämma villkor, som även hade ändrats i överklagandet till MÖD, återförvisades målet till miljöprövningsdelegationen för meddelande av tillstånd samt erforderliga villkor och beslut.

 

M 4351-19
En nämnd har avslutat ett tillsynsärende utan att ta ställning till klagomålen i de delar det rörde oväsen från bollspel på allmän plats i ett bostadsområde och vanskötsel av platsen. Målet har återförvisats till nämnden i dessa delar.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.