Bygg- och fastighetsmål – oktober 2019

31 oktober, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 367-19
Byggsanktionsavgift för fasadändring som utförts utan bygglov och startbesked. MÖD har bedömt att det funnits grund för att utfärda byggsanktionsavgift, men funnit skäl att sätta ned avgiften bland annat eftersom det mot bakgrund av vissa formuleringar i ett karaktärsprogram funnits utrymme för den avgiftsskyldige att göra en felbedömning av om åtgärden krävt bygglov.

 

P 5083-19
Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omfattningen av utförda byggåtgärder inte utgjort skäl att sätta ned en byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha inrett en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut fastställts.

 

P 1202-19
Bygglov har inte beviljats för nybyggnad av kombinerad restaurang och växthus m.m. på jordbruksmark.

 

P 4007-19
Rättelseföreläggande avseende en mur. MÖD har ansett att nämnden borde ha berett klagandena tillfälle att ansöka om lov i efterhand innan ett föreläggande om rättelse utfärdades.

 

F 11288-18
Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det föreligger hinder mot att fastställa ett servituts omfattning i enlighet med vad parterna enats om.

 

F 2418-19
Ett hus på ofri grund var deltagande i en samfällighet. Sedan huset rivits debiterade samfällighetsföreningen fastighetsägaren för den andel som det nu rivna huset hade haft. MÖD fann att detta inte var korrekt eftersom den andel som bortfallit efter rivningen inte automatiskt skulle hänföras till fastigheten.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.